Ochrana osobních údajů - Flatio
Přihlásit se jako nájemník Přihlásit se jako majitel Přihlásit se jako firma

Ochrana osobních údajů

V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webové stránky www.flatio.com a jejích národních verzí. Osobní údaje chráníme podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a podle Nařízení (EU) 2016/679 ("GDPR"). Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás jakožto subjekty údajů s vašimi právy a poskytnout informace o tom, jak budeme s osobními údaji nakládat.

Kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

Flatio, s.r.o., IČ: 03888703, sídlo Dominikánské náměstí 187/5, Brno-město, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 87221 (dále jen "Správce")
Kontaktní e-mail: [email protected]
Kontaktní telefon: +421 233 057 031

Které osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete (zejména vyplněním údajů v uživatelském účtu či jiného formuláře na našich webových stránkách; výjimečně jde o údaje poskytnuté telefonicky, mailem nebo jinými komunikačními prostředky). Osobní údaje jsou vedeny a zpracovávány v elektronické formě. Předepisuje-li právní úprava pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely váš souhlas, pak údaje k danému účelu zpracováváme pouze s vaším souhlasem. Údaje nám poskytujete dobrovolně, jen v některých případech bychom vám bez poskytnutí údajů nebyli schopni zajistit zprostředkování bydlení. Povinné údaje jsou ve webových formulářích označeny hvězdičkou a systém vás bez vyplnění nepustí k odeslání formuláře.

Osobní údaje, které zpracováváme, jsou: jméno, příjmení, e-mail, telefon, trvalé bydliště, korespondenční adresa, státní příslušnost, účel pobytu, datum narození, pohlaví a informace z vašeho profilu (fotografie, pole O mně, Zaměstnání/Studium, Koníčky a záliby, Kdo se mnou bude bydlet a Proč hledám bydlení), dále číslo pasu nebo občanského průkazu, kopie dokladu totožnosti, číslo víza, cookies, údaje o navštívených nabídkách na Flatio®, informace o objednaných a uhrazených pronájmech.

Zpracování osobních údajů za účelem uzavření či plnění smlouvy

Abychom vám mohli zajistit vše potřebné související s nájemní smlouvou a vést i s tím související komunikaci, zpracováváme tyto osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, státní příslušnost, pohlaví. Osobní údaje k účelu uzavření a plnění smlouvy zpracováváme po dobu trvání smlouvy, po skončení smlouvy jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu.

Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby

Oprávněný zájem může zahrnovat celou řadu situací, zejména ochranu a prokázání našich práv a právních nároků z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje ze smluv a naši vzájemnou komunikaci po dobu 10 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Oprávněným zájmem je i zasílání obchodních sdělení zákazníkům, pro tyto účely zpracováváme tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefon, informace z vašeho profilu (pole O mně, Zaměstnání/Studium, Koníčky a záliby, Kdo se mnou bude bydlet a Proč hledám bydlení) a údaje o navštívených nabídkách na Flatio®.

Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z právních předpisů

Dle platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracováváme tyto údaje: jméno, příjmení, adresu, IČ, DIČ a údaje o zakoupené službě (tj. údaje uvedené na fakturách). Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu

Pokud nejste zatím naším klientem, budeme vám zasílat naši nabídku služeb a další sdělení pouze v případě, že nám k tomu udělíte svůj souhlas. Jen s vaším souhlasem zpracováváme (zveřejňujeme za účelem prezentace našich služeb) údaje napsané ve vašich referencích (nebo údaje řečené, pokud má reference podobu videa), stejně jako fotografie či videa. Není-li výslovně u daného souhlasu uvedeno jinak, udělujete jej na dobu 10 let. Souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu, budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, tzv. zpracovatelé. Zejména se jedná o poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací. Se zpracovateli uzavíráme smlouvy za účelem plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů. Osobní údaje budou zpřístupněny také příslušným správním kontrolním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon.

Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

  1. Právo na přístup k osobním údajům - právo na informace, zda a jaké vaše osobní údaje zpracováváme.
  2. Právo na opravu osobních údajů - bez zbytečného odkladu opravíme nepřesné osobní údaje, či doplníme neúplné osobní údaje.
  3. Právo "být zapomenut" - máte právo (stanoví-li tak zákon nebo čl. 17 GDPR) požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje.
  4. Právo na omezení zpracování - dle čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.
  5. Právo na přenositelnost údajů - dle čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Můžete požadovat přímo předání jinému správci, je-li to technicky možné.
  6. Právo vznést námitku proti zpracovávání - pokud by náš oprávněný zájem převážil nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, máte právo vznést námitku.
  7. Právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů (více na www.uoou.cz), pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů.

Toto znění je účinné od 25. 5. 2018.